Kada je potrebno javiti se logopedu

Mnogi roditelji često su u nedoumici kada prvi put posjetiti logopeda. Bilo da je riječ o nedovoljno razvijenom govoru, mucanju, teškoćama čitanja i pisanja, teškoćama u izgovoru, roditelji i osobe s kojima je dijete u svakodnevnom kontaktu (učitelji, odgojitelji) često ne znaju kada potražiti pomoć. U slučaju da su djetetu potrebne govorne vježbe, pravodobnim otkrivanjem uzroka i uključivanjem djeteta u terapiju mogu se ukloniti smetnje i spriječiti razvijanje djetetove svjesti o poremećaju i eventualne neugode koje bi moglo doživjeti u okolini, vrtiću ili školi.

Nedovoljno razvijen govor. Prema ljestvici razvoja govora, prva teškoća nastupa u obliku nedovoljno razvijenoga govora. Kada roditelji primijete da se dijete, inače uredna razvoja, premalo, pogrešno ili teže verbalno izražava u odnosu na vršnjake, roditelji se nerijetko uspaničare. Roditelji djece kod koje je dijagnosticiran nedovoljno razvijen govor počnu vrlo rano primjećivati govorne sposobnosti svog djeteta, što se često pripisuje tvrdoglavosti, lijenosti ili genetskom naslijeđu. Kada dijete napuni tri godine i krene u vrtić ili igraonicu, a roditelji dobiju priliku usporediti govor svog djeteta s govorom vršnjaka, postaju svjesni da im dijete ima pravi problem. Tada je najbolje zatražiti savjet logopeda. Važno je što prije krenuti sa savjetovanjem ili čak direktnom terapijom, jer je dijete često vec u toj dobi dovoljno svjesno da se razlikuje od vršnjaka. Sluša, ali ne razumije ili želi odgovoriti, ali mu je izgovor iskrivljen i nerazumljiv, pa se često događa da ga okolina ne razumije, a roditelji se toliko priviknu da odgovarajući na upite počnu nesvjesno podržavati iskrivljen način govora.


Teškoće izgovora – Artikulacijske smetnje.
Što se tiče izgovora, djeca u dobi izmedu tri i tri i pol godine moraju ispravno izgovarati glasove p, b, t, d, k, g, m, n,j, f, v, h, l, a, e, i, o, u, dok se glasovi s, z, c, š, ž, č, ć, dž, d i nj toleriraju neispravnog izgovora do 4 ili 4 i pol godine. Najdulje se toleriraju glasovi lj i r - do 5. godine. S napunjenih 5 godina dijete treba pravilno artikulirati sve glasove, ako i tada postoje smetnje izgovora, potražite savjet stručnjaka – logopeda kako dijete ne bi imalo teškoća pri polasku u školu.


Mucanje i brzopletost. Ako kod djeteta primijetite neka druga odstupanja u govoru, kao što su mucanje ili brzopletost, treba što ranije intervenirati. Ako je dijete premalo za terapiju, barem ćete dobiti logopedski savjet kako se postaviti i reagirati. Terapija mucanja vrlo je delikatna tako da primijetite li bilo kakve nefluentnosti (netečnosti) djetetovog govora u vidu zastajkivanja, ponavljanja slogova ili glasova na početku ili u sredini riječl, govorni grč, oklijevanja, tikove ili druge popratne pojave pri govorenju, svakako se javite strucnjaku logopedu. Vec se u dobi od tri godine može potražiti pomoć logopeda koji će procijeniti je li dijete spremno za terapiju ili je potrebno samo savjetovati roditelje.


Grafomotorika, teškoće čitanja i pisanja. Ako vaše dijete do polaska u školu nema govornih teškoća, ali odgojiteljice u vrtiću ili igraonici primijete da pogrešno drži olovku ili ne može povezati skupinu glasova u riječ i isto tako rastaviti riječ na glasove (npr. umjesto T-A-T-A kaže KAPA, umjestop M-A-M-A kaže STOL), potrebno je što prije reagirati i uključiti dijete u terapiju, jer iz takvih teškoća proizlaze teškoće u čitanju i pisanju. Tada se počinje raditi na glasovno-slogovnoj terapiji kao predvježbama vještine čitanja i pisanja. Dijete počinje percipirati inicijalni i finalni glas u riječi, nakon toga osvješćuje glasove unutar same riječi, i naposljetku počinje povezivati glasove u slogove te slogove u riječ. Vrlo je važno u predškolca ispitati orijentaciju u prostoru, odnose lijevo-desno u odnosu na sebe i druge, vidjeti postoji li jezična slabost u govoru, tj. čuti dijete kako i na koji način se izražava i koliki mu je vokabular. Ako dijete s teškoćama krene u prvi razred, one vremenom postaju sve vidljivije. Naime, u početku kada počinje usvajati vještinu citanja najčešće nastaju smetnje zbog nedovoljno učvršćene veze slovo-glas, prisutne su teškoće u glasovnoj analizi i sintezi, a i u nedovoljno razvijenoj vizualno-motornoj percepciji.

Teškoće pažnje, koncentracije i hiperaktivnost. Ako kod Vašeg djeteta primjećujete da je stalno u pokretu, teško mu je sjediti za vrijeme obroka, ako se s igračkama igra tek kratko vrijeme, juri od jedne aktivnosti na drugu, s poteškoćama odgovara na jednostavne zapovijedi, ako govori bez prestanka i često prekida druge, teško mu je dijeliti, čekati na red, stajati mirno u redu i sl. smatra se da ono ima teškoće pažnje sa ili bez hiperaktivnošću. Ovaj problem je i 4 puta češći kod dječaka nego kod djevojčica. Ovdje je svakako potrebno obratiti se stručnjaku logopedu i liječniku radi utvrdivanja adekvatnog tretmana djetetovih poteškoća kako bi se sprijecilo dugotrajno perzistiranje ovakvih teškoća koje će dalje sve više ometati djetotovu svakodnevicu, naročito će otežati polazak u školu.

Koja je najbolja sredina za njegovanje zdravog razvoja jezika i govora? Kao što zdrav razum nalaže, odgovor je: sredina bogata govornim, pisanim i gestikularnim jezikom. Znanstvena istraživanja dokazuju da obogaćena sredina pozitivno stimulira dječji mozak u razvoju i utječe na djetetovu budućnost. Tijekom prve dvije godine treba poticati dijete na izgovaranje samoglasnika i na kombinaciju suglasnika i samoglasnika u govoru (ma-ma, ta-ta, ba-ba, pa-pa...). Djeci od druge do četvrte godine treba se obraćati jasnim i jednostavnim rečenicama, ali i nadogradivati i proširivati ono što su rekla (Idemo baki. Da, idemo baki.). Važno je proširivati im postupno rječnik i dati im mogućnost da što više prepričavaju dogadaje toga ili protekloga dana. Tako i roditelji mogu utjecati na postupan razvoj govora svoga djeteta.

Prije početka terapije vrlo je važno otkriti zbog čega govor vašeg djeteta odstupa od govora vršnjaka. Već se pri prvom susretu procjenjuje njegov govor i zaključuje je li u skladu s dobi. Ako se primijete odstupanja, provjerava se koliko i u kojoj mjeri odstupaju od normale. Za što bolju terapijsku orijentaciju često su potrebna dodatna ispitivanja, kao što su ispitivanje sluha ORL pregledom, psihološko ispitivanje, neurološki pregled.


Ako vam se čini da ste u ovom tekstu prepoznali probleme koji muče vaše dijete, obratite se stručnjaku logopedu. Možda mu govorna terapija još nije potrebna, ali barem ćete dobiti korisne savjete kako sami pomoći djetetu da prebrodi taj problem .


 
Copyright © 2017. LANAC IGRAONICA "BAMBI".

S5 Box